ALGEMENE VOORWAARDEN

SALVATORE VACERRA DEN BOSCH
 
Artikel 1 Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 ‘Klant’:   een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 ‘Aflevering’:  het feitelijk ter beschikking stellen van het te leveren Product aan de Klant;
 ‘Overeenkomst’:  iedere overeenkomst die tussen Salvatore Vacerra (hierna te noemen SV) en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 ‘het Product’:  alle Producten die SV levert aan de Klant;
 ‘Dienstverlening’:  de door of namens SV al dan niet met betrekking tot het Product te verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 ‘Bestelling’:  iedere opdracht van de Klant aan SV;
 ‘Bericht’: iedere mogelijke kennisgeving van SV aan de Klant, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, Website, e-mail, alle vormen van social media en brieven.
 


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij SV als verkoper, leverancier van het Product of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst


De door SV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Aflevering


Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering af filiaal.
De Klant is verplicht het gekochte Product af te nemen binnen de 30 dagen na bevestiging door SV aan de Klant dat het Product gereed is en ter afhaling in de winkel gereed ligt. Het Product dient volledig te zijn betaald op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de Klant binnen 30 dagen na de gereedmelding in de vorige zin de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het Product worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verzend- en vervoerskosten, verschuldigd zijn.


Artikel 5 Levertijd


Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Bij niet-tijdige aflevering dient de Klant SV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6 Deelleveringen


Het is SV toegestaan het verkochte Product in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.Indien het Product in gedeelten worden afgeleverd, is SV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden.


Indien door SV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van het te leveren Product kan enigszins van het monster, model of voorbeeld afwijken.


Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst


1. SV zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens SV vereist, heeft SV het recht bepaalde werkzaamheden door de door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SV zijn verstrekt, heeft SV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen.
4. SV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SV is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 9 Contractsduur; uitvoeringstermijn


1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SV zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.


Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SV zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SV de Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal SV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.


Artikel 11 Intellectuele eigendom


1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op het Product die door SV aan de Klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij SV of diens toeleveranciers, en de Klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door SV en de Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. SV verklaart dat naar beste weten het Product geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan SV zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.


Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst


1. De vorderingen van SV op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien:na het sluiten van de overeenkomst aan SV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;SV de Klant heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is SV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13 Garantie


1. Indien SV het Product aan de Klant aflevert, die SV van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is SV nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant gehouden dan waarop SV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van het Product door de Klant schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door SV na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door SV in behandeling te worden genomen.
3. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van SV garantie verlenen of kan SV – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens de Klant nakomen en ten uitvoer leggen.
5. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SV het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door De Klant, ter keuze van SV, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is De Klant gehouden om het vervangen Product aan SV te retourneren en de eigendom daarover aan SV te verschaffen, tenzij SV anders aangeeft.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Het door SV geleverde Product blijft het eigendom van SV totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met SV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:  de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of het te leveren Product zelf;  de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door SV verrichte of te verrichten diensten;  eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van deze overeenkomst(en).

Artikel 15 Prijsverhoging

Indien SV met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is SV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: SV mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15 % bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 16 Betaling


Betaling dient te geschieden voordat het Product wordt afgeleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij aankoop  “ready to wear” producten dient volledig betaling plaats te vinden bij bestelling ook indien de bestelling in combinatie met maatkleding plaatsvindt.
Bij aankoop van maatkleding door een Klant voor een bedrag kleiner dan € 500,- bij de opdracht bevestiging volledige betaling gedaan door de klant. Bij hogere bedragen wordt tenminste 50% van het orderbedrag betaald bij de bestelling middels een aanbetalingsfactuur. Het restantbedrag van de aankoop zal worden gefactureerd bij aflevering.
Betaling van een factuur dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 17 Incassokosten

Indien de Klant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Klant ingeval van tekortkoming verschuldigd:
 over de eerste Euro 2.950,- 15%
 over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
 over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
 over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
 over het meerdere 3%
Indien SV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De Klant is jegens SV de door SV gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de Klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien SV en de Klant met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SV is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde Product.

Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van SV of haar bedrijfsleiding.

Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

De Klant zal SV vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) het Product of Dienstverlening en zal hij SV alle schade vergoeden die SV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 19 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan SV zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van SV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van SV; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde Product of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

SV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SV niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien SV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 20 Geschillenbeslechting


De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen SV en de Klant kennis te nemen. SV blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.


Artikel 21 Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen SV en de Klant is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

SV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

SV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.